مبدلهاي پوسته – لوله نيز يکي ديگر از محصولات اين شرکت مي باشد که به لحاظ مواد اوليه و ظرفيت حرارتي و دبي سيالها بسيار متنوع مي باشند .اين مبدلها بسته به شرليط کاري و پروسس از مواد اوليه گوناگوني از قبيل فولادهاي کربني ، فولادهاي ضد زنگ ،تيتانيوم ، آلياژهاي نيکل و..... ساخته مي شوند و مي توان آنها را براي هردما ، فشار و يا هر سيالي استفاده نمود.
در اين مبدلها تعدادي لوله در داخل يک پوسته استوانه اي و موازي با محور طولي پوسته نصب مي شوند. يکي از سيالها داخل لوله و سيال ديگر در خارج لوله ها و به صورت متقاطع – موازي نسبت به لوله ها حرکت مي کند. اجزاء عمده اين مبدلها عبارتند از :

 • بافل ها
 • صفحه لوله ها
 • سيستم نگهدارنده بسته لوله ها
 • لوله ها
 • پوسته
 • محفظه توزيع و جمع آ وري سيال
اين مبدلها برحسب خصوصيات سيالهايي که در خود جاي مي دهند ، به شرح ذيل طبقه بندي مي شوند:

 • مبدلهاي مايع / مايع
 • مبدلهاي گاز / مايع
 • مبدلهاي گاز / گاز
 • کندانسورها
 • اواپراتورها و بويلرهاPrintEmailAdd Favorite

تلفن :66496034 - 88241273   009821فكس : 009821 66408435
موبايل : 0098 912 1029158ايميل : info@rahavardsaee.com
آدرس : صندوق پستي 7741 - 14155


Go To English Home Page
طراحي و اجرا : شركت آتي نتCopyRight © 20011 All Right Reserved Rahavardsaee Co. Ltd.برنامه نويس : سيد حسن رشيدي زاويه